เตรียมตัวให้พร้อม…..ก่อนทัวร์ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ใครหลายๆคนฝันอยากไปเยือนสักครั้ง อีกทั้งยังสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล จึงทำให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินชมความงามได้ทั้งปี มีทั้งประวัติศาสตร์ แหล่งวัฒนธรรม พร้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม จัดว่าสุดยอดสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาล บทความนี้เราจะมาดูกันว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนทัวร์ญี่ปุ่น

หนังสือเดินทาง Passport

ก่อนจะออกประเทศไปได้ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เป็นอย่างแรกคือ หนังสือเดินทาง ซึ่งจะเป็นหนังสือแสดงตัวของเรา ซึ่งสมุดเล่มนี้ก็มีวันหมดอายุ ถึงแม้ญี่ปุ่นตอนนี้จะไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว แต่วันหมดอายุของหนังสือเดินทางก็ยังมีผลต่อการเข้าประเทศในทุกประเทศ บางทีไม่ได้มีปัญหาแค่ขาเข้า แค่ออกจากประเทศไทยก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในการเดินทาง ควรให้หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ นับจากวันที่เราจะเดินทางท่องเที่ยว

จัดกระเป๋า/Carry on

สายการบินแต่ละที่จะมีข้อกำหนดในการนำของโหลดลงกระเป๋า หรือนำขึ้นเครื่อง(carry on) ในเงื่อนไขต่างๆกัน ดังนั้นตอนที่เราซื้อตั๋วแล้ว ควรเช็คเงื่อนไขการพกพาสัมภาระต่างๆให้ละเอียด เพื่อที่ว่าตอนเราเข้าไปเช็คอินแล้ว จะได้ไม่ต้องมาโดนรื้อกระเป๋ากันให้เสียเวลาอีก

หลักๆที่ควรจะต้องระวังก็มี

 • พวกของเหลว
 • สเปรย์
 • พาวเวอร์แบงค์
 • แบตเตอรี่คอมพิวเตอร์
 • ของมีคม
 • กรรไกร
 • กรรไกรตัดเล็บ
 • ไฟแช็ค เป็นต้น

ข้อแนะนํา

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย์ อนุญาตให้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของทีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครืองบินเท่านั้น
 3. ประเทศญีปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม ้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าทีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก

รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น คลิ๊ก !!